Реките в България

Реките в България са сравнително къси, с малки водосборни басейни, което ги определя като не много пълноводни. Всички реки в северната част на страната имат пролетно-лятно пълноводие, а тези в южната и източната част - зимно-равнопролетно пълноводие. За регулиране на речния отток в България са изградени около 2200 язовира. Към два отточни басейна се насочва течението на реките в страната - Черноморски и Егейски.

Реките на Черноморския отточен басейн
Към Черноморския отточен басейн се включва най-дългата река в България - Искър. Тя извира от Рила, преминава през Стара планина, прекосява Дунавската равнина и се влива в Дунав. Други по-големи притоци на Дунав са реките Вит, Лом, Осъм, Огоста и Янтра. В Черно море се вливат директно реките Батовска, Велека, Девня, Двойница, Дяволска, Изворска, Камчия, Караагач, Провадийска, Резовска, Ропотамо и Факийска.

Реките на Егейския отточен басейн
В Егейско море се влива най-пълноводната българска река - Марица. Тя води началото си от Рила. Други големи реки, отнасящи се до Егейския отточен басейн, са Тунджа, Арда, Места и Струма.